Kashon metar na metar i polovina 40kg

Kashon metar na metar i polovina 40kg